Voorbeeld opzegging dienstverband met instemming werknemer

Aangetekend met bericht van ontvangst en per gewone post

[naam werknemer]
[adres]
[plaats]
[plaats], [datum],

Geachte [naam werknemer],

Wij hebben op [datum] met u gesproken over ons voornemen om uw dienstverband op te zeggen per [datum] onder de volgende voorwaarden:

- Partijen zijn het er over eens dat werkgever het initiatief heeft genomen tot beëindiging van het dienstverband en dat geen sprake is van een dringende reden
- Beëindigingdatum [datum]
- Werknemer wordt [wel/niet] vrijgesteld van zijn verplichting de overeengekomen werkzaamheden voor werkgever te verrichten [per [datum]]
- Werkgever zal het loon inclusief emolumenten [eventueel: exclusief onkostenvergoedingen] aan de werknemer doorbetalen tot de datum waarop het dienstverband eindigt.
- Werkgever is aan werknemer wel/geen transitievergoeding [ad bedrag] verschuldigd. [eventueel; partijen zijn overeengekomen dat een bedrag van [bedrag] in mindering wordt gebracht op de transitievergoeding, dit in verband met door werkgever gemaakte transitiekosten en inzetbaarheidskosten voor de werknemer]
- De eindafrekening – met afrekening van het tot de beëindigingsdatum opgebouwd vakantiegeld, afrekening vakantiedagen, door partijen vastgesteld op [aantal dagen] per einde dienstverband, [eventueel: de transitievergoeding] en [eventuele andere vergoedingen en/of kosten, denk aan terugbetaling studiekosten, afrekening van leningen, verkeersboetes ed.] – zal uiterlijk één maand na einde dienstverband worden voldaan.
- [eventueel; vergoeding van kosten voor rechtsbijstand door werkgever aan werknemer]
- [eventueel; het vertrek van werknemer zal na [datum] door [manier van communiceren] bekend worden gemaakt binnen de organisatie.]
- [eventueel; afspraken over concurrentie, relatie of poachtingbeding – in stand laten, laten vervallen, afwijkende afspraken (bijvoorbeeld concurrentiebeding omzetten in een relatiebeding)]
- [eventueel; afspraken over geheimhoudingsbeding – in stand laten, laten vervallen, afwijkende afspraken]
- Zodra en indien werknemer daarom verzoekt, zal werkgever aan hem een getuigschrift verstrekken.
- Werknemer zal alle bedrijfseigendommen op uiterlijk [datum] aan [naam] overhandigen.
- Partijen zullen zich niet negatief over elkaar uitlaten.
- [Eventuele andere afspraken, bijvoorbeeld over de leaseauto, over personeelsopties, over verzekeringen enz.]
- Buiten het bovenstaande hebben partijen na beëindiging van het dienstverband over en weer niets meer van elkaar te vorderen [let op dat echt alle aspecten zijn opgenomen in deze brief want deze bepaling houdt in dat u daar later niet op terug kunt komen als uw werknemer heeft ingestemd met de opzegging van zijn dienstverband onder deze voorwaarden].

Als u zich kunt vinden in bovenstaande, dan verzoek ik u vriendelijk om mij dat op uiterlijk [datum]  schriftelijk te laten weten. In dit schrijven zult u dan uitdrukkelijk moeten instemmen met de opzegging van uw dienstverband per [datum] op de voorwaarden zoals genoemd in deze brief. Als wij voor [datum] niet (positief) van u hebben vernomen, dan komt dit aanbod te vervallen en kan daarop geen beroep meer worden gedaan, in- noch buiten rechte.

Nadat u schriftelijk met de opzegging van uw dienstverband heeft ingestemd heeft u gedurende 2 weken (ingaande op de dag na dagtekening van uw schriftelijke instemming) wettelijk het recht om uw instemming schriftelijk en zonder opgave van redenen te herroepen. U kunt uw opzegging alleen herroepen door een schriftelijke, aan de werkgever gerichte, verklaring.

U kunt van uw voornoemde wettelijke recht om uw instemming te herroepen geen gebruik maken binnen zes maanden na een eerdere herroeping. Ook wanneer u minder dan zes maanden geleden een beëindigingsovereenkomst heeft ontbonden als bedoeld in artikel 7:670b lid 2 BW, kunt u van uw voornoemde wettelijke recht geen gebruik maken.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
[naam en functie]

[naam werkgever]
[adres]
[plaats]
26-06-2015

Inspiratie Lab